วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

โครงการตามความพอเพียง รร.ตาเบาวิทยา




วิสัยทัศน์โรงเรียนตาเบาวิทยา
" พัฒนาสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ ประสานชุมชน พัฒนาคนพัฒนางาน สืบสานวัฒนธรรม" การดำเนินตามหลักความพอเพียงของในหลวง นั้นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยที่แท้จริงทั้งด้านการรักในความเป็นไทย จึงทำให้การประพฤติปฏิบัติตามหลักความพอเพียงของในหลวงเป็นที่นิยม และน้อมรับนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามหลักทฤษฎี
" ความพอเพียง คือ" พอมี พออยู่ พอกิน "และทางโรงเรียนตาเบาวิทยาก็ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และบริบทของโรงเรียน ซึ่งเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ และสภาพบรรยากาศก็พรั่งพร้อมไป ด้วยพืชพรรณไม้นาๆ ชนิด ที่เขียวชอุ่มสดชื่น โดยในการดูแลรักษาต้นไม้นั้น เราก็จะนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ โดยการทำปุ๋ยหมักชีวภาพก็เป็นหนึ่งในโครงการแก้ไขปัญหาเศษใบไม้ที่มีมากมายในโรงเรียนโดยการนำมาทำให้เกิดประโยชน์ตามแนวพระราชดำรัสที่ว่า

" น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง... สู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน "




ที่มาและความสำคัญ
จากการสำรวจพื้นฐานของชุมชนพบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร คือการทำนา และปลูกผักสวนครัว ผู้ปกครองส่วนใหญ่นิยมใช้สารเคมี และสารเคมียาฆ่าหญ้า เพื่อกำจัดศัตรูทำให้เกิดสารพิษตกค้างเป็นอันตรายต่อผลผู้ผลิต และผู้บริโภค และค่าใช้จ่ายสูงดังนั้นทางโรงเรียนตาเบาวิทยาจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง




จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพ

2. เพื่อนำปุ๋ยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกของโรงเรียน

3. นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ขยายความรู้สู่ผู้ปกครอง

" การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ "
เป็นการเอามูลสัตว์แห้งได้แก่ มูลวัว ควาย เป็ด ไก่ สุกร เป็นต้น และเศษวัสดัแห้ง เช่น ใบไม้ หญ้า พืชตระกูลถั่ว ฟางข้าว อ้อย มันสำประหลัง เป็นต้น นำมาปรสมกับแกลบ กากน้ำตาล รำละเอียด หรือรำหยาบ และจุลินทรีย์ em ผสมกับน้ำสะอาด หรือจุลินทรีย์ที่ทำจากพืช ( น้ำแม่ และน้ำพ่อ ) ตามสูตรในอัตราส่วนผสม การทำปุ๋ยหมักชีวภาพให้คลุกเคล้าให้เข้ากัน โดยการทดสอบการผสมที่เหมาะสม ได้โดยการใช้มือกำปุ๋ยหมักให้แน่นจะสังเกตเห็นมีน้ำซึมออกมาตามง่ามมือเล็กน้อย ถือว่าการประสมปุ๋ยหมักพอเหมาะแล้ว จึงนำปุ๋ยหมักที่ผสมทำเสร็จใส่ไว้ในกระสอบทำการมัดปากกระสอบให้แน่น แล้วนำไปเก็บที่ร่มไม่ให้ถูกแสงแดดหลังจากนั้นประมาณ 15 วันขึ้นไปเราสามารถนำปุ๋ยหมักที่ได้ไปใช้ในการบำรุงดินปลูกพืชได้
วัสดุ/อุปกรณ์การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
1. ถังหมัก
2. กากน้ำตาล
3. สูตรน้ำพ่อ ( ใช้ผลไม้ทุกชนิด )
4. สูตรน้ำแม่
5. หัวเชื้อน้ำหมักที่เป็นแล้ว

วัสดุ/อุปกรณ์การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
1. มูลสัตว์
2. รำละเอียด
3. แกลบ
4. วัสดุแทนแกลบ เช่น ใบไม้แห้ง เศษฟาง ฟาง
5. กากน้ำตาล
6. ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพที่เป็นแล้ว









ประโยชน์ที่ได้จากปุ๋ยหมักชีวภาพ คือการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว

นำเสนอผลงานเกี่ยวกับ " โครงการตามหลักความพอเพียง "

จัดทำโดย " ทีมนักบุญโรงเรียนตาเบาวิทยา "

1. นายเริงชัย บุญด้วง

2. นางสาวบุญล้อม ก้านอินทร์

3. นางสาวอรทัย บุญปัน

ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียนบล็อกของเรา สวัสดีครับ / สวัสดีค่ะ !























































































ไม่มีความคิดเห็น: